注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

张淑艳的博客

 
 
 

日志

 
 

看拼音写词语  

2013-11-14 16:00:43|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 

jìn   lì     jìn  qíng  zhuàng lì  huá   lì    shān  gǔ    lóu  céng

  

  

zhuàng guān   bō  làng   dēng  long    zuò  wén   míng  zi   píng  guǒ

  

  

shēng  zì    láo  dòng   tú   huà niǎo  lóng   làng  huā   yóu  qí

  

  

shān  fēng   qū   bié     jù  shí   qí   tā     ān   quán  fāng  kuài

  

  

zhàn  lì     chē  zhàn   yǐ   jīng      jiǎ  chóng  cāng  ěr    zhī   shi

  

  

shī  jīng   jīng cháng   rú   guǒ  hǎo  shì   wá    wa   zhà   kāi

  

  

shuǐ  wā    fēn  fēn    yú   shì shǒu  dū   shí  jìng    zhī  tiáo

  

  

fēng  lín    rì    jì      jì  zhù       yóu  yú      jú  huā    xiǎo  jìng

  

  

hǎo  xiàng   liú  lǎo   shī    jīn  qiū  shí   jié    

  

chūn  huá  qiū   shí  shān  hé  zhuàng měi    qí  xíng  guài zhuàng  

  

 

 

xiū  xi       xiū yǎng   shēn zhí  yì   zhū    gē  shēng  xiǎo  yuàn

  

  

xiāo chú    sǎo  chú   nín  hǎo    guà qiān    kùn juàn    wěi  yuán

  

  

qīng  cǎo   ān   níng   jiào  shì tóng yàng   jiào  shī   xiào  yuán

  

  

qīn  qiè  xiǎng  liàng   bān zhǎng jí    tǐ     hā  qian   yuán  dàn

  

  

bēi   bāo   nào zhōng   tàn  xī      tàn  qì     chí  dào    rè   nao

  

  

jué  dìng   jué  xīn     hòu  huǐ       càn   làn    jí  shí    shēn  tǐ

  

  

shēn biān   zǐ  xì      jiā  bān    míng  cì    shì  wài    wài  biān

  

  

jì   shí    sòng  lǐ    guān  tiān  qì   yǎng  jīn   yú    lā    èr   hú

    

chàng  jīng  xì   liàn  shū   fǎ     huà  tú   huà   jìng  qiāo  qiāo

   

  xīng  fèn  de    yòu  xiāng  yòu  tián

 

 

chú  xī   shān chuān  shén zhōu     jiǎng tái    zhēng xiān   dà   lù

  

  

zhēng guāng  mín  zú    lù   dì   shì  mín  guǎng zhōu   yì  wàn

  

  

zòu   yuè   qīng  jié    guó  qìng     qǔ    mù    jié   jìng   gē    qǔ

  

  

zǔ   guó    qí  zhì    hóng  qí  xiàn   lǐ   zhōng  yāng  jiāo  gěi

  

  

páng  biān zhuāng yán   yōu  xiù   pīn   tú     tiān  tán   yǎn   lèi

  

  

bù  pǐ     hǎi   yáng   hù  dòng běi  jīng   xiāng  tóng  yōng  bào

  

  

xiāng  hù   piāo  yáng  shēn bàn   jiǎng huà   tīng  jiǎng   qí  guān

  

  

dǎ  zhàng   zhǐ xiàng   jiē  sòng  chī  jīng   jīng  qí    jiē   jìn

  

  

shí hou     gù  xiāng   lǜ   shù  chéng yīn    xiān  huā shèng  kāi

   

fēng  jǐng  yōu  měi   míng  shèng  gǔ  jì      bù  yuē   ér   tóng

  

 

chǐ  cùn   gōng  láo   luò   yè    bāng  zhù   bǔ   xí  gōng  kè   bǔ   kè

      

bá   cǎo     suǒ  yǐ  xiāng  xìn   tái   tóu   qīng  wā   huí dá    jǐng  yán

      

shí  jì    huán yuán  chū  cuò   xìn  jiàn     dá  tí    hú   lu    guà  shàng

       

qí  guài    zhì  ān    měi  kē   dīng  zhù   màn  chē  zěn  yàng  chuān  yī

      

  yī   fu     piào liang   yì   si      bǐ    rú  suī  rán   dé  yì      fū   ren

      

biǎo shì   hàn  shuǐ  guà  hào     xī  qì   shǒu  biǎo  shāng  xīn  bēn  pǎo

      

xī   shōu  chōu  dǎ     tù   zi    gào  su     hú   li      hóu  zi

  

  

jiāo  dài     pú  tao    cōng míng       lián  máng  sù   shuō  péng  yǒu

  

  

màn  zǒu   yǔ  yán    yì   kē   shù    yí chuàn chuàn  yì  kē    xīng

    

guāng  tū   tū    běi   jí   xīng   zì   yán   zì   yǔ    wān  wān  qū   qū

   

qǔ   cháng  bǔ  duǎn  zhù  rén   wéi   lè     wú  biān   wú  jì

  

 

qiān  jīn    tiāo  shuǐ   gēn  běn       xiào  róng  róng  yì    zhé  zhǐ

  

  

shù  gēn   mǎn  yì     mǎn  zú  tiāo  xuǎn   dú   lì    xiāo  chú

  

  

cǎi   huā   mù  bǎn     yǐ   zi   bèi  xīn    hòu  bèi    dàn  shì

  

  

bàng  wǎn  qīng liáng   xiāo  miè       bēi  bāo    lǐ    yóu   shǒu  shù

  

  

měi  shù    tǔ   chū   zhù  yì     zhuān zhù   kè   běn    ná  chū

  

  

bǐ   jiān    kè  zhuō   jǐng   sè qiān  bǐ    huài  shì   sōng  kāi

  

  

zhā  huài   zhuā  zhù    zhù  fú   xìng  fú   zhù  yuàn   xìng  yùn

  

  

jiē   shòu  chǎo  nào   chē  lún   zhī  qián  mìng  lìng  huā  bù

  

  

bǐ   zhí   dāng miàn   dì   yī    xiàn  zài    xué  qī    dào   lù

  

  

xiāo  qiān  bǐ   xīn   zhí  kǒu  kuài

 

 

chǒu wén    jī   è     wēn  nuǎn       zhēn chéng  nuǎn  huo   pín  fù

  

  

yǒng yuǎn  fēng  fù     kě   hèn  shā  mò    hù   kǒu   yòng  hù

  

  

niú  jiǎo   chuáng qián  mù chuáng       zhāng  kāi   kāi  shǐ     yà  jūn

  

  

sì  zhōu   bìng  rén   kàn bìng    xún  zhǎo  liáng  hǎo   shēn  tǐ

  

  

guǎng chǎng shuāng shǒu shuāng fāng zuò  cāo   kū   shēng  kū   qì

  

  

měi  shí   cāo  cháng  yuè   fèn   zuó  tiān    gū  gu     jiě   mèi

  

  

mǐ  fěn    dú  shū     fěn   sè qíng  tiān   gū  niang   xīn niáng

  

  

qīng zhōu  yīn   yuè   kè    qi      shēng yīn    rú  hé      kè   rén

  

  

chéng  fǎ   chéng chē   chéng zhōu       xiāng  shí    jiǎ  rú     bāng zhù

  

  

gāo  xìng  de   shuǐ  wāng wāng  xuě zhōng  sòng  tàn

  

 

líng   huó   huā  cóng  shēng wù  cǎo  cóng   huā  māo   pāi   dǎ

  

  

bǎo  wèi     jī  dàn     láo  fáng      bǎo   hù    dòng   wù  yǔ   máo

  

  

zhuō  chóng  dào  lǐ    huó  yuè xīn  líng   qīng  chén  chén  liàn

  

  

yǎn  guāng  guān shǎng  xīn shǎng lǐng  kǒu   zǎo  chén   shī   qù

  

  

diū  shī    rēn  qiú    yǎn   jīng       chuán zhǎng  zhǐ jīn     zì   jué

  

  

jī   ling    rēn  diào   shā    lì jī  hū    cháng  jiǔ     bù  jiǔ

  

  

zhì  shǎo   shān yāo   yāo   dài   mǐ  lì     mián  bèi    shēng sǐ

  

  

jiǎn   qǐ    qún zhòng  nián  qīng       dǎ    liè   bìng  qiě   kè    kǔ

  

  

zhòng yào   xǐ  ài      wèi   dào       qīng sōng   lì   kè     yè   wǎn

  

  

xǐ   huān  zài   hu    hóng  lǐng  jīn   pàng  hū  hū

   

bèng bèng  tiào  tiào

 

 

wèi  shēng  hǎo  yùn   yùn  yòng   háng xíng  háng hǎi     jūn  jiàn  wèi  shì

      

shài  gān  chōng shuǐ hài   pà    shuǐ chí    zāi  hài   huǒ  zāi     hēi  sè

      

hēi  yè    yuè  qì     jī    qì   píng cháng  qiáo dòng   hé   àn    huā  wén

      

bō   wén   shān dòng  diàn yǐng  zhōu  wéi   bāo  wéi  dào  yǐng   yuán xíng

      

yóu  wán  shuǐ  bēi  shì  qing   piāo  luò    zhù  jiā    bì  xū    piāo  dòng

      

néng  lì   hú  xū     kě  néng   bù  néng   gù   shi    yǒu  qù   huān kuài

      

xiāo  miè  dài  biǎo    lì   shǐ    lái    lì   huà   shí  huà  xué   wén  huà

       

zǐ   sūn    zhí  wù  zhí  shù    shì dài     yì  zhí   chǎng zhǎng  ní   tǔ

      

jiè   shào   kē    jì   xìng chōng chōng  guā  guǒ  piāo  xiāng

   

jīng  wèi  tián  hǎi     rén  zào   wèi  xīng  hán  kōng  mǔ   jiàn

  

yǔ   zhòu  fēi  chuán  xìng  zhì  bó   bó    yǐn   rén   zhù  mù

  

 

  评论这张
 
阅读(233)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018